Specialpædagogik

Specialpædagogik er kundskab og erfaring om læring og udvikling for mennesker med funktionsnedsættelse. Området bygger på viden fra en lang række områder som pædagogik, psykologi, sociologi, neuropædagogik, undervisningslære, almen- og fagdidaktik, rehabilitering, socialpædagogik m.m.

Specialpædagogik drejer sig om tilegnelse af viden, færdigheder og dannelse i et individuelt, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv. Der er et særligt fokus på både generelle og individuelle læringsmål, som fordrer valg af indhold og metode med udgangspunkt i den enkeltes behov, motivation, kompetencer og potentialer, og der er brug for en særlig pædagogisk tilgang til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning.

Specialpædagogik kan for barnet dreje sig om folkeskolens fagrække, herunder faget idræt, undervisning i handicapkompensation (f.eks. brug af hjælpemidler) samt den almene dannelse og udvikling af selvet; for den unge drejer det sig desuden om at erhverve sig kundskab, færdigheder og erfaring i at mestre eget hjem, beskæftigelse og en aktiv fritid: at gå fra barn til voksen.

For den voksne handler det ligeledes om at modtage undervisning i specifikke emner, der styrker den enkelte til et liv med livskvalitet, færdigheder, selvstændighed, kompensering for handicap og til at blive inkluderet i samfundet – et liv med sundhedsfremme.

Idræt, bevægelse og specialpædagogik

Uanset om man er barn, ung eller voksen kan undervisning i, om eller gennem tilpasset idræt og bevægelse være en væsentlig og grundlæggende del af specialpædagogikken (se begrebet Krop og læring).

Der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og evne til læring. Man ved bl.a., at der er effekter af idræt og fysisk aktivitet i forhold til læring, kognitiv funktion og motoriske færdigheder. Fysisk aktivitet påvirker centre i hjernen, så det er lettere at lære og koncentrere sig. Tilpasset idræt og bevægelse kan samtidig skabe en unik kontekst for udvikling af sociale kompetencer.

Men også i et dannelsesperspektiv på udvikling af selvet og identiteten er krop og bevægelse et grundlæggende vilkår og danner basis for anden læring. Dette bl.a. fordi der knytter sig en lang række af værdier til Tilpasset idræt og bevægelse (TIB), der direkte kan indgå i målene for det specialpædagogiske arbejde.

Læs om flere centrale begreber