""

Fritidsliv

Alle skal have mulighed for at deltage aktivt i fritidslivet – om det er i idrætsforeninger, kulturliv, gennem frivilligt arbejde eller noget fjerde. Alle mennesker har brug for at deltage i samfundets fællesskaber, og her spiller fritidslivet en vigtig rolle. Vi ved, at det er afgørende for både det fysiske og mentale helbred, at man som menneske har mulighed for at deltage og engagere sig på forskellige arenaer i samfundslivet. Det er samtidig skrevet ind i FN’s handicapkonvention, at mennesker med handicap skal have mulighed for fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet.

Desværre ved vi, at mennesker med både fysiske og psykiske handicap deltager i færre fritidsaktiviteter end andre mennesker. En undersøgelse fra Vive viser, at mennesker med handicap i langt mindre grad end andre deltager i kulturelle aktiviteter som biograf- eller cafébesøg. Omkring halvt så mange mennesker med større fysiske handicap deltager ugentligt i kulturelle aktiviteter som det gælder for befolkningen generelt. Ser man på mennesker med større psykiske handicap, er forskellen endnu større.

Omkring 42 % af alle danskere dyrker idræt i en idrætsforening. Det samme gælder kun for 20 % af mennesker med et større handicap (Østerlund, Ryding og Jespersen, 2014). Omkring 80 % af danskerne dyrker sport og motion, mens det gælder for 62 % af mennesker med større handicap.

Aktivt fritidsliv har positive effekter

Vi ved også, at børn og unge med funktionsnedsættelse deltager i færre sociale aktiviteter end deres jævnaldrende, og det gælder både organiserede og spontane aktiviteter. Og når de deltager i sociale aktiviteter, er der oftere end for andre børn og unge tale om rolige aktiviteter, som foregår i hjemmet (King et al, 2003; Hoogsteen & Woodgate, 2010; Shikako-Thomas et al, 2008). Børn med funktionsnedsættelser er særligt underrepræsenterede, når det gælder bevægelsesaktiviteter. Det selv om vi ved, at deltagelse i bevægelsesfællesskaber er med til at styrke børns trivsel, sociale tilhørsforhold og oplevelse af mestring.

Der er i det hele taget mange positive effekter ved at leve et aktivt liv, og det gælder ikke mindst for mennesker, som har en funktionsnedsættelse. Det gælder uanset, om man er aktiv i en forening eller selv organiserer aktiviteterne. Deltagelse i fysisk aktivitet er positivt for den enkeltes livskvalitet, sundhed og socialliv. Og for samfundet generelt er det positivt, fordi aktive borgere har brug for færre sociale ydelser.

Barrierer og løsninger

Når der alligevel er færre mennesker med funktionsnedsættelse, der er fysisk aktive, end når man ser på danskerne generelt, skyldes det en lang række af barrierer. Den enkelte borger har måske logistiske udfordringer i forhold til at komme til og fra de tilbud, der er. Det kan også være, at vedkommende mangler motivation eller viden om de eksisterende tilbud.

Samtidig mangler mange foreninger viden om at inkludere mennesker med funktionsnedsættelser i deres aktiviteter. Kommunerne spiller også en rolle i forhold til at informere borgerne om tilbuddene, og i forhold til eventuelt at hjælpe med ledsagerordning for borgere, der har udfordringer med f.eks. transport.

Forskning viser, at de største barrierer for deltagelse i bevægelsesaktiviteter for børn og unge med funktionsnedsættelser er holdninger blandt andre mennesker, fysisk tilgængelighed og mangel på passende aktivitetsmuligheder (Kissow & Klasson, 2018).

Der er altså en række betingelser, som er afgørende for, at alle har mulighed for at deltage i fritidslivet. Det handler om den enkeltes tro på og motivation for, at man kan deltage og har noget at bidrage med. Det handler om omgivelsernes attitude og holdninger til, hvad der kan lade sig gøre. Og det handler ikke mindst om de strukturelle betingelser for deltagelse.

Det kan godt lade sig gøre at få alle med, når omgivelserne struktureres og tilpasses, så den enkelte får mulighed for at deltage – det gælder i kommunen, i foreningen, på bostedet osv. Og der er gode eksempler på kommuner, foreninger og organisationer, der laver indsatser, som giver mennesker med handicap mulighed for at deltage i fritidslivet. Dem kan du f.eks. blive klogere på i vores videoforedrag.