Danmark blandt Europas højdespringere, når det gælder beskæftigelse for mennesker med handicap

I løbet af de seneste år er der sket en øgning i beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap i Danmark, hvor beskæftigelsesgabet mellem mennesker uden og med handicap er på laveste niveau siden 2012 (se mere her). Men hvordan klarer Danmark sig set i forhold til andre europæiske lande? Ny europæisk undersøgelse viser, at Danmark samlet set er i den europæiske top. Få indblik i de væsentligste tal her.

European Disability Forum har over sommeren 2023 udgivet rapporten ’The right to work: The Employment situation of persons with disabilities in Europe’. Rapporten undersøger beskæftigelsessituationen for mennesker med handicap i de europæiske lande, der har ratificeret FNs Handicapkonvention. European Disability Forum er et EU-organ, der bl.a. foretager undersøgelser og har til opgave at rådgive Europa-Parlamentet om handicaprelaterede spørgsmål og forhold.

Rapporten undersøger beskæftigelsessituationen bredt – også i forhold til jobsikkerhed, diskrimination, konsekvenser af Covid-19 og en række andre forhold. Vi vil i vores opsummering primært zoome ind på undersøgelsens resultater i forhold til beskæftigelsesgrad, beskæftigelsesgab mellem mennesker med og uden handicap og forskelle i beskæftigelse på tværs af alder, køn og indkomst.

Beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap

Undersøgelsen viser, at Danmark (60,1 pct) er blandt de tre lande med den højeste beskæftigelsesgrad for mennesker med handicap sammen med Letland (60,8 pct.) og Estland (64,9 pct.). Beskæftigelsesgraden varierer meget på tværs af Europa med et gennemsnit på 51,3 pct. I bunden ligger Irland og Grækenland – begge med en beskæftigelsesgrad på 32,6 pct. Se kortet nedenfor:

Beskæftigelsesgabet

Danmark klarer sig altså efter europæisk målestok godt med beskæftigelsesgrad ca. 10 procentpoint højere end det europæiske gennemsnit. Når man skal forstå, hvordan Danmark klarer sig i forhold til andre lande, er det vigtigt at se på både beskæftigelsesgraden og beskæftigelsesgabet (gabet mellem beskæftigelsesgraden for hhv. mennesker med og uden handicap) for at få et fyldestgørende billede. Fx er beskæftigelsesgraden i Sverige næsten lige så høj som i Danmark, men gabet er ca. 10 procentpoint større, hvilket kan indikere, at uligheden i adgangen til job for mennesker med handicap kan være større i Sverige end i Danmark. Beskæftigelsesgabet i Danmark er i rapporten opgjort til 18,1 procentpoint, og også på dette område ligger Danmark i top-3 over laveste beskæftigelsesgab.

Beskæftigelsesgabet er i den seneste danske opgørelse noget større. VIVE’s seneste opgørelse viser nemlig, at gabet er på ca. 25 procentpoint, men det skyldes at tallene er trukket fra forskellige opgørelser, da de europæiske tal er fra den seneste såkaldte SHILD-opgørelse fra 2021, mens de nyeste danske tal er fra rapporten ‘Handicap og beskæftigelse 2021’, som VIVE ligeledes lavede i 2022.

Unge med handicap oplever udfordringer

Rapporten viser – udover en meget svingende beskæftigelsesgrad- at der er særlige udfordringer for unge med handicap og kvinder med handicap. På tværs af alle lande viser undersøgelsen nemlig, at kvinder og unge med handicap klarer sig dårligere end andre grupper.  På tværs af EU er beskæftigelsen for de 20-29-årige i gennemsnit ca. 10 procentpoint lavere end for unge uden handicap i samme aldersgruppe. Undersøgelsen peger endvidere på, at unge med handicap opnår arbejdserfaring senere end deres jævnaldrende og derfor ikke har oplevet samme jobavancement som andre i denne aldersgruppe.

Vil du dykke mere ned i tallene?

Hvis du ønsker at dykke mere ned i tallene for beskæftigelsesudviklingen for mennesker med handicap i Danmark, så har Videnscenter om handicap samlet og uddybet de væsentligste tal. Du vil også finde forklaringen på, hvorfor der i forskellige sammenhænge kan opleves lidt forskellige tal, alt efter hvordan og hvad man undersøger.

Læs mere her

Kvinder med handicap er mere udsat

Undersøgelsen påviser desuden, at der på tværs af de europæiske lande (og også i Danmark) er relativt stor forskel på beskæftigelsessituationen for hhv. kvinder og mænd. Der er i 2019 registreret et beskæftigelsesgab på godt 5 procentpoint mellem kvinder og mænd med handicap. Hvis man alene ser på graden af fuldtidsarbejde, så er dette gab endnu større. Graden af kvinder med handicap i fuldtidsbeskæftigelse er på 20 pct., mens samme tal for mænd med handicap er 29 pct. I Danmark er disse tal henholdsvis 31 og 37 pct.

I forlængelse heraf viser den europæiske rapport også, at der i EU er stor forskel på den løn, som mænd og kvinder med og uden handicap tjener. Det står klart, at handicap er afgørende for den gennemsnitlige indkomst, mens køn som faktor også spiller en betydelig rolle.

Klar konklusion: Børn med handicap dyrker idræt for sjov og fællesskab – undtagen én gruppe

Gentagende undersøgelser har vist, at børn og unge hovedsageligt motiveres af gode fællesskaber og at have det sjovt, når de vælger at gå til idræt i fritidstilbud. Det gælder også for børn med handicap, viser en ny dansk undersøgelse fra Aalborg Universitet.

At være en del af et fællesskab og at have det sjovt er nemlig det vigtigste for børns idrætsdeltagelse frem for f.eks. at blive god til sin idræt, at konkurrere eller at vinde. Det er en af hovedkonklusionerne i en dugfrisk rapport fra Aalborg Universitet.

I undersøgelsen har forældre til børn imellem 6 og 18 år svaret på en række spørgsmål om børnenes begrundelser for at være idrætsaktive. Heller ikke det at lære nye færdigheder fylder meget for børnene. Det kan være vigtige at holde sig for øje for f.eks. forældre og fagfolk, fordi færdighedstræning og mestring ofte indgår som et markant element i bl.a. i rehabiliterings- og træningsforløb.

Læs rapporten

Download ‘Muligheder og barrierer blandt børn og unge med særlige behov i idræt’ lige her.

Færre oplevede barrierer for børn med fysisk handicap

I undersøgelsen er det tydeligt, og positivt, at især børn med fysiske handicap ikke oplever det samme niveau af barrierer som andre handicapgrupper. Det kan både skyldes at de danske idrætstilbud er blevet gode til at finde tilpasninger, der virker i praksis. Herudover er en mulighed også, at børnene med fysisk handicap i højere grad benytter idrætstilbud, der er tilgængelige eller tilpassede fra starten. Men en del af forklaringen kan også være, at spørgeskemaet især er besvaret af forældre til børn med fysisk handicap, der i forvejen er idrætsaktive, fordi det eksempelvis ikke synes relevant for forældre til inaktive børn at svare.

Noget tyder altså på, at det til en vis grad er lykkedes at inkludere børn med fysiske handicap i danske idrætstilbud, mens der stadig er et stykke vej for andre. Specielt for én gruppe er udfordringerne massive.

Børn med psykiske handicap falder udenfor

Særligt for børn med psykiske handicap (børn med ADHD og autisme indgår i denne målgruppe) er tendensen helt anderledes. I modsætning til andre børn svarer forældrene, at børnene netop ikke motiveres af at have det sjovt eller deltage i fællesskaber – faktisk tværtimod. Til gengæld motiveres gruppen som den eneste af at konkurrere og at gøre noget, som man er god til.

En forklaring på resultaterne kan være at mange børn med psykiske handicap i højere grad oplever, at det er svært at indgå i sociale fællesskaber. Forklaringen kan potentielt set også være mere simpel. Måske foretrækker børn med psykiske handicap ganske enkelt at dyrke individuelle sportsgrene, hvor fællesskab er mindre afgørende. Denne tendens ses f.eks. i undersøgelsen ’Danmark i bevægelse’.

Alligevel er det tankevækkende, at alle seks barrierer, der fremlægges i rapporten, opleves af børn med psykiske handicap. Børn med sensoriske og kognitive handicap møder også mange barrierer, da de slår ud på fire ud af seks parametre, mens børn med fysisk handicap hovedsærligt møder én af de seks mulige.

Videnscenter om handicap har produceret to videoer med modeller og råd til, hvordan man kan styrke fællesskaber, så der kan skabes bedre deltagelsesmuligheder for børn med handicap. Dem kan du se herunder, og læse mere om, herunder.

Deltagelsesspiralen: Den enkeltes deltagelsesproces

Se videoen og bliv klogere på processen børn og unge med handicap gennemgår, når de deltager i et fritidsfællesskab. Få også viden om, hvordan man som professionel i samskabelse med barnet eller den unge kan understøtte deltagelsen.

Deltagelsesstjernen: De omgivende miljøfaktorer

Se videoen og forstå, hvordan man ved at justere de ydre miljøfaktorer kan skabe bedre deltagelsesmuligheder i fritidsfællesskaber for børn og unge med handicap.

Tag kontakt

Tag kontakt til vores konsulenter på fritidsområdet, hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning.

Portrætbillede af Mie Maar Andersen

Mie Maar Andersen

Konsulent, Ph.d.

30 48 90 48

Portrætbillede af Mads Brix Baulund

Mads Brix Baulund

Konsulent

92 82 45 85

Model: Deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap

Denne model opsummerer en række anbefalinger om, hvad der er afgørende i forhold til at få flere mennesker med handicap til at være deltagende i fritidsaktiviteter. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af rapporten ‘Deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap’.

Mennesker med handicap deltager mindre i fritidsaktiviteter end andre, selvom interessen i at være med er til stede. I rapporten ‘Deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap’ fra 2023 viser Videnscenter om handicap, at med de rette tilgange kan problemstillingen imødegås. På baggrund af rapportens undersøgelse er der samlet en række anbefalinger til forenings- og fritidsfællesskaber, frivillige, fagprofessionelle, forældre og beslutningstagere.

I rapporten undersøges der følgende spørgsmål:

  1.  I hvor høj grad deltager mennesker med handicap i fritidsaktiviteter?
  2. Hvilken betydning har deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap?
  3. Hvilke faktorer hæmmer og fremme deltagelse?
  4. Hvilke virksomme praksisindsatser findes der?
  5. Hvilke anbefalinger er der til at styrke deltagelsen i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap?

Modellen herunder opsummerer anbefalingerne i relation til, hvad der vurderes som afgørende i forhold til at få flere mennesker med handicap til at være deltagende i fritidsaktiviteter.

Modellen viser kompleksiteten og den helhedsforståelse, der er til stede, når emnet er ’deltagelse’, og indeholder derfor elementer, der retter sig mod forskellige aktører. For at tydeliggøre hvor de forskellige aktører som udgangspunkt bør lægge deres hovedfokus, har vi nedenfor inddelt modellens forskellige anbefalinger ud på de aktuelle aktører. Nogle anbefalinger vil stå under flere aktører.

  • Download rapporten

    PDF dokument
    Download

Mere om deltagelse

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om deltagelse i fritidsaktiviteter for mennesker med handicap, kan du kontakte vores konsulenter.

Portrætbillede af Mie Maar Andersen

Mie Maar Andersen

Konsulent, Ph.d.

30 48 90 48

Rapport om deltagelsesbegrebet

Begrebet deltagelse er centralt for Videnscenter om handicaps arbejde. I denne rapport kan du læse en beskrivelse af begrebet deltagelse og de faktorer og dynamikker, der har indflydelse på deltagelse.

I Danmark er det en naturlig del af de flestes liv at kunne gå i skole, at arbejde, gå til fritidsinteresser og deltage i kulturlivet. På trods af dette er der mange mennesker i Danmark, der på grund af deres kultur, religion, etnicitet, sexualitet, køn og ikke mindst funktionsevne oplever en række barrierer, der vanskeliggør fuldgyldig deltagelse i samfundet på mange områder.

Med udgangspunkt i disse kendte problemstillinger er begrebet deltagelse i de seneste år blevet anvendt i stigende grad af politikere og fagprofessionelle for at sikre bedre muligheder for inklusion af mennesker i udsatte positioner. Måske netop derfor tages det ofte for givet, at vi alle ved og forstår, hvad begrebet dækker over.

En uddybning af begrebet kan imidlertid bidrage til at kaste lys over, hvad deltagelse betyder i en faglig sammenhæng og måske endnu vigtigere konkretisere hvilke elementer og dynamikker, der har betydning for, at det enkelte menneske oplever både at have lysten til at ville, mulighederne, evnerne og troen på at kunne og ikke mindst modet til at turde deltage.

Formålet med denne rapport er således at skabe en bedre forståelse og et fælles sprog om begrebet deltagelse og herigennem give mulighed for at arbejde mere reflekteret og målrettet med at skabe bedre deltagelsesmuligheder primært for mennesker med handicap.

I Videnscenter om handicap arbejder vi for, at mennesker med handicap får bedre muligheder for at leve et liv med en oplevelse af at kunne være med og deltage aktivt i alle samfundets arenaer. At skabe øgede muligheder for deltagelse er således omdrejningspunktet for Videnscenter om handicaps arbejde og et centralt mål og middel, uanset hvilken arena den enkelte bevæger sig i.

Deltagelsesmodellerne i denne rapport bliver præsenteret i relation til målgruppen ’mennesker med handicap’. Modellerne er dog generiske og kan derfor anvendes i relation til at forstå, udvikle og støtte deltagelsesmuligheder for alle målgrupper – herunder målgrupper, der står på sidelinjen i en eller flere samfundsarenaer.

Vil du vide mere?

Kontakt konsulent Mie Maar Andersen

Portrætbillede af Mie Maar Andersen

Mie Maar Andersen

Konsulent, Ph.d.

30 48 90 48

Inklusion i idrætsundervisningen

Af Tine Soulié og Bo Therkildsen i samarbejde med idrætsteamet på Asgårdsskolen, Ringsted og idrætslærerne på Egmont Højskolen i Hou
Udgivelsesår 2012

Idrætsundervisningen i folkeskolen er for alle elever! Hvad enten de er små eller store, tykke eller tynde, sidder i kørestol, er blinde/svagsynede, har ADHD, autisme eller blot er usikre og har det svært med idræt. Med planlægning, omtanke, kreativitet og vilje kan det lade sig gøre at lave inkluderende undervisning, der åbner døren for alle elever til det vigtige læringsrum, som idrætsundervisningen er!

Baggrunden for hæftet er, at vi som aktører inden for Tilpasset Idræt og Bevægelse igennem mange år har oplevet, at rigtig mange elever med funktionsnedsættelse har siddet uden for eller kun deltaget sporadisk i folkeskolens idrætstimer. Årsagerne er mange og vidt forskellige, men vi oplever rigtig tit, at de ansvarlige lærere ikke føler sig i stand til at inkludere alle elever i den almindelige idrætsundervisning.

Det er derfor, at vi – Idrætslærerne på Asgårdsskolen, Egmont Højskolen og Videnscenter om handicap – er gået sammen om at udgive dette hæfte – og dermed forhåbentlig klæde idrætslærere i hele landet bedre på til at få alle elever med i idrætstimerne.

Inklusion af blinde og svagsynede i idrætsundervisningen i folkeskolen

Af Hannah Kjærsgaard

Formålet med rapporten er at give inspiration til lærere, som ønsker at arbejde med inklusion af blinde og svagsynede i folkeskolens idrætsundervisning.

Første del af rapporten tager udgangspunkt i interviews med henholdsvis en mand med synshandicap og en synskonsulent, som med deres konkrete erfaringer kommer med anbefalinger på området. Den aktive idrætsdeltagelses betydning for målgruppen kommer tydeligt til udtryk i de to interviews.

Anden del af rapporten fokuserer på den praktisk didaktiske del med inspiration og støtte til idrætsundervisningen i folkeskolen gennem konkrete forslag til aktiviteter.

Overvejelserne om, hvad der fungerer og ikke fungerer i idræt, og hvorfor aktiv idrætsdeltagelse er vigtigt for blinde og svagsynede elever, har også relevans for børnenes forældre. Det kan give dem en bedre forståelse for, at eleverne kan komme hjem med knubs fra idrætsundervisningen, ligesom alle andre børn kan gøre det.

Idræt på hospitalet

Af Mette Molin Nefling og Anne-Merete Kissow.
Udgivelsesår: 2005

En rapport som viser resultatet af en undersøgelse af, hvilken betydning det har for patienter på Klinik for rygmarvskader i Hornbæk at kunne deltage i frivillige idrætsaktiviteter som en del af rehabiliteringsforløbet, og hvordan personalet opfatter et sådant aktivitetstilbud.

Idræt, handicap og social deltagelse

Af Anne-Merete Kissow
Ph.d-afhandling, Ph.d.-programmet i Hverdagslivets Socialpsykologi, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
Udgivelsesår: 2013

Ph.d.-afhandlingen søger at kaste lys over, hvilken betydning idrætsdeltagelse kan have for menesker, der lever med fysisk handicap. Afhandlingen består af et litteraturstudie, en kvantitativ undersøgelse og et kvalitativt studie af fænomenologisk hermeneutisk tilsnit.

Det kvantitative studie undersøger den statistiske sammenhæng mellem idrætsdeltagelse og deltagelse på andre områder i samfundet hos 922 mennesker med forskellige former for handicap.

Afhandlingens kvalitative studie tager udgangspunkt i personernes livsverden. Gennem livshistoriske, narrative interviews og observation af udvalgte sociale praksisser i hverdagslivet hos syv idrætsaktive personer med fysisk handicap, undersøges, hvorvidt de gennem deltagelse i idrætsaktiviteter opnår erfaring og handleevne, som kan forandre og udvikle deres måde at deltage i andre sociale sammenhænge.

Handi-Kids – Handicapidræt i børnehøjde

Af Vibeke Lund
Udgivelsesår: 1997 (64 sider).

Bogen giver inspiration og gode råd om idrætsmulighederne for børn mellem 6-9 år med alle typer af handicap. Forfatteren tager udgangspunkt i det brede børneidrætsbegreb og gør rede for, hvordan man kan tilpasse og organisere idræt for børn med forskellige motoriske færdigheder eller handicap. I bogen er der også et afsnit med ideer til idrætsundervisningen.

Bogens målgruppe er instruktører i handicapidræt for børn. Men kan også med fordel anvendes af andre, som beskæftiger sig med handicappede børn og idræt: Det kan være i skolen, i dag- og døgninstitutioner, og andre steder hvor børn med handicap færdes.

Fysisk aktivitet og rehabilitering

Redigeret af Lotte Kjeldager, CVU Lillebælt og Bo Therkildsen, Videnscenter om handicap
Udgivelsesår: 2007

Som afslutning på det et-årige projekt på bo- og rehabiliteringscenter Bjerggårdshaven i Odense, udkommer hæftet Fysisk aktivitet og rehabilitering.

Indholdet er forfattet af fysioterapeut Charlotte Wolfhagen, bjerggårdshaven, lektor Karen Marie Bundgaard, CVU Lillebælt og Idrætskonsulent Anne-Merete Kissow, Videnscenter om handicap.