""

Centrale begreber

I vores arbejde for mennesker med funktionsnedsættelse benytter vi i Videnscenter om handicap en række centrale begreber. Læs her, hvordan vi opfatter og anvender disse begreber.

Her kan du læse mere om de centrale begreber, som vi ofte bruger i vores arbejde med at samle, udvikle og formidle viden om tilpasset idræt og job til mennesker med nedsat funktionsevne.

Begreberne er listet i alfabetisk rækkefølge.

Adapted Physical Activity

"Adapted Physical Activity" er et international paraplybegreb, hvor formålet er, at den enkelte opnår selvaktualisering gennem fysisk aktivitet med udgangspunkt i de forudsætninger, personen har. 

Læs mere om "Adapted Physical Activity"

Aktivitet

En afgrænset definition af begrebet omhandler samspillet mellem kroppens funktioner, aktiviteter og deltagelse set i relation til omgivelser og faktorer knyttet til personen selv.

Læs mere om "Aktivitet"

Deltagelse

Deltagelse kan defineres som handling sammen med andre i forhold til en fælles sag i en social aktivitet ud fra konkrete betingelser.

Læs mere om "Deltagelse"

Empowerment

Empowerment ("myndiggørelse") er knyttet til menneskets udvikling af identitet, fælles forståelse og troen på/ønsket om at kunne gøre en forskel. 

Læs mere om "Empowerment"

Friluftsliv

Vi benytter begrebet friluftsliv bredt om aktiviteter i naturen.

Læs mere om "Friluftsliv"

Funktionsnedsættelse

Begrebet funktionsnedsættelse er det overordnede begreb for tab eller nedsættelse af kropslige eller mentale funktioner.

Læs mere om "Funktionsnedsættelse"

Handicap

Forståelsen af handicapbegrebet er mangfoldigt, og ens forståelse får konsekvenser for ens handlinger i forhold til mennesker med handicap. Vi præsenterer her fem forskellige definitioner. 

Læs mere om "Handicap"

Inklusion

I idræt og bevægelse skal tre forhold være opfyldt samtidigt for, at man kan tale om inklusion. Læs mere om forholdene her.

Læs mere om "Inklusion"

Kropsforståelse

I forhold til idræt for mennesker med handicap kan vi med fordel betragte kroppen som ikke bare fysisk, men som menneskets måde at være i verden på.

Læs mere om "Kropsforståelse"

Krop og læring

Kroppen er defineret gennem sine handlemuligheder. Det at kunne handle i verden viser tilbage på min krop. Derfor er læring også kropsligt forbundet.

Læs mere om "Krop og læring"

Mening

Mening betyder inden for tilpasset idræt og bevægelse, at deltagerne beskæftiger sig med aktiviteter, som kan engagere og motivere den enkelte.

Læs mere om "Mening"

Mestring

Oplevelse af mestring er en forudsætning for empowerment og self-efficacy. Ofte indgår hjælpemidler i dette repertoire.

Læs mere om "Mestring"

Oplevet handlekomptetence / Self-efficacy

Self-efficacy og oplevet handlekompetence er personens egen vurdering af evne til at udføre en bestemt handling, og troen på handlekraft og mestring påvirker lysten til at forsøge at mestre situationer. 

Læs mere om "Oplevet handlekompetence / Self-efficacy"

Rehabilitering

Rehabilitering kan forstås som ikke kun genoptræning af tabte færdigheder, men snarere vejen tilbage som deltager i samfundet ud fra et andet udgangspunkt end før. Altså et forandret liv med nye muligheder og begrænsninger.

Læs mere om "Rehabilitering"

Resiliens

Resiliens er evnen til at navigere igennem modgang – med psykologiske, sociale, kulturelle og fysiske ressourcer, som understøtter trivsel.

Læs mere om "Resiliens"

Socialpædagogik

Socialpædagogik er kundskab og erfaring om livsudfoldelse og udviklingsmuligheder for mennesker med funktionsnedsættelse. 

Læs mere om "Socialpædagogik"

Specialpædagogik

Specialpædagogik er kundskab og erfaring om læring og udvikling for mennesker med funktionsnedsættelse. 

Læs mere om "Specialpædagogik"

Sundhedsfremme

Sundhedsfremme er med perspektiv på tilpasset idræt, bevægelse og friluftsliv den mulighed, som aktivitet og deltagelse giver for at opnå følelse af blandt andet glæde, livskvalitet og engagement.

Læs mere om "Sundhedsfremme"

Tilpasset idræt og bevægelse (TIB)

Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB) er idræt og bevægelsesaktiviteter, der er tilrettelagt, så mennesker med nedsat funktionsevne kan deltage uanset fysiske, personlige, mentale og sociale evner.

Læs mere om "Tilpasset idræt og bevægelse (TIB)"