""

Ph.D.-afhandling: Idræt, handicap og social deltagelse

Konsulent i Videnscenter om handicap, Anne-Merete Kissow, har i din Ph.D-afhandling undersøgt sammenhængen mellem deltagelse i idræt og deltagelse i det øvrige hverdagsliv. 

I april 2013 forsvarede idrætskonsulent i Videnscenter om handicap, Anne-Merete Kissow, sin Ph.D.-afhandling på Roskilde Universitet. Anne-Merete Kissow har undersøgt sammenhængen mellem deltagelse i idræt og deltagelse i det øvrige hverdagsliv hos mennesker med fysisk funktionsnedsættelse.

I samarbejde med SFI har hun lavet et kvantitativt studie, hvor hun har spurgt i alt 1.321 personer med fysisk handicap til deres hverdagsliv - herunder deltagelse i idræt, tilknytning til arbejdsmarkedet, fritidsaktiviteter mm.

Læs ph.d.-afhandlingen i sin helhed (2013):

Ph.D.-afhandling: Idræt, handicap og social deltagelse (pdf-fil)

Læs også en statistisk undersøgelse lavet i forbindelse med ph.d.'en, som viser, at idrætsaktive mennesker med handicap er klart mere aktive på arbejdsmarkedet og i højere grad engagerede i frivilligt arbejde og organisationsarbejde end ikke-idrætsaktive.

Mød nogle af informanterne

I afhandlingens kvalitative studie har Anne-Merete Kissow interviewet og fulgt 7 "informanter" - personer med fysisk handicap - i deres hverdag, og gennem observation og interview beskriver hun, hvordan informanterne lever deres liv med social deltagelse, idræt og arbejde.

Læs nogle af de personlige beretninger om at leve et aktivt liv her:


Artikler

Gruppeaktivitet i (re)habilitering af børn - hvad godt er der ved det?
Artikel publiceret i Børn i fysioterapi, 2016.

Idræt, handicap og social deltagelse
Artikel publiceret i Fysioterapeuten 2014.

Deltagelse i sociale fællesskaber - at blive sig selv på en anden måde
Artikel publiceret i Børn i fysioterapi. Fagblad for Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, 2014.

Krop og handicap - deltagelse i sociale fællesskaber
Artikel i Nordiske Udkast, 2013.

Litteraturoversigt over deltagelse i idræt og hverdagsliv 
Resumé af artikel i Scandinavian Journal of Disability Research 2013

Idræt åbner døren til deltagelse i samfundet 
En journalistisk bearbejdet gennemgang af hovedpunkterne i afhandlingen.

"Participation in physical activities and everyday life of people with disabilities" (pdf-fil)
En af artiklerne fra afhandlingen, som er publiceret i European Journal of Adapted Physical Activity 5, 2012