Veteraner med PTSD på kanotur i forbindelse med projektet "Vejen til et godt hverdagsliv"

Rehabilitering af veteraner med PTSD

PTSD hos veteraner er en psykisk tilstand, der ofte følges af sociale problemer og ødelagte relationer. Problemerne varierer fra person til person. Men resultatet er ofte en hverdag med ringe livskvalitet, og et kaos der forhindrer veteranen i at manøvrere i sit liv på en hensigtsmæssig måde. Videnscenter om handicap har siden 2015 arbejdet med socialt rehabiliterende indsatser for veteraner med PTSD.

Nogle veteraner vender hjem fra udsendelse med svære psykiske skader og ude af stand til at få en hverdag til at fungere. Efter endt behandling på en af de højt specialiserede psykiatriske klinikker i landet er der risiko for, at de ender i et tomrum.

FAKTA OM 'PÅ VEJ MOD EN GOD HVERDAG'

Se og download folder om projektet.

Bag tilbuddet står Videnscenter om handicap og Soldaterlegatet i samarbejde med Klinik for PTSD og Angst i Region Midtjylland, Afdeling for Traume- og Torturofre i Region Syddanmark, Hærens Konstabel- og Korporalforening og MarselisborgCentret.

Projektet 'På vej mod en god hverdag' støtter veteraner, der har afsluttet psykiatrisk behandling, i at etablere en god hverdag med sigte på en vej videre ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Støtten sker gennem en håndholdt indsats, hvor en konsulent fra Videnscenter om handicap er i tæt kontakt med veteranen og støtter der, hvor der er behov – i hjemmet, i kontakt med myndighederne og i forbindelse med opstart af fritidsaktiviteter, uddannelse og jobrettede indsatser.

Projektet startede i januar i 2018 og har løbende optag. Deltagerne har været i klinisk behandling på Klinik for PTSD og Angst i Aarhus eller Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Region Syddanmark, som også visiterer deltagerne.

Tilbuddet bygger ikke på én på forhånd fastlagt metode, i stedet er tilgangen fleksibel og relationel og giver deltagerne muligheder for at prøve sig frem og løbende justere mål og strategier i samarbejde med de konsulenter fra Videnscentret, som er faste støttepersoner under hele forløbet.

HVAD ER PTSD?

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) er en diagnose, som dækker en række symptomer, man kan opleve efter at have været udsat for eller bevidnet en eller flere hændelser af livstruende og/eller voldsom karakter. De fire hovedsymptomer på PTSD er: Genoplevelser, forøget alarmberedskab, negative ændringer i humør og undgåelse. 

Sværhedsgraden af PTSD kan forekomme meget forskellig, og positiv respons på behandlingen kan variere.

Frivillighed, fællesskab og selvvalgt fokus

“På vej mod en god hverdag” bygger på tre søjler: Frivillighed, fællesskab og selvvalgt fokus.

Frivillighed betyder, at den enkelte deltager til enhver tid har mulighed for at vælge til - og sige fra. Målet er, at veteranen gradvist udvider sin komfortzone og opnår den størst mulige grad af selvforvaltning, tryghed og kvalitet i hverdagen. Veteranen får regelmæssigt besøg i hjemmet af konsulenten, som hjælper med at få overblik og afdække handlemuligheder.

Fællesskab betyder, at samvær med familie og venner, og med personer som veteranen deler interesser med eller kan spejle sig i, bliver prioriteret højt. Deltagerne inviteres med mellemrum til fælles kursusophold med andre veteraner og støttes i at deltage i lokale idræts-, motions- og foreningsaktiviteter.

Selvvalgt fokus betyder, at det fra start til slut er deltageren, der bestemmer retningen og prioriteringen af indsatsen. Konsulenten hjælper med at kortlægge mulighederne og bidrager til at skabe de forudsætninger, der er nødvendige, for at deltageren kan lykkes med det, han/hun gerne vil, hvad enten det handler om forbedring af forhold i hjemmet, fritidsaktiviteter, uddannelse, job eller blot det at komme mere ud blandt andre.

KONTAKTOPLYSNINGER

“På vej mod en god hverdag” varetages af to konsulenter fra Videnscenter om handicap.

For yderligere oplysninger kontakt:

Konsulent Morten Juhl Munk, tlf. 2483 8698 / mm@handivid.dk     

Konsulent Peter Due, tlf. 2680 1146 / pd@handivid.dk

Gode erfaringer med indsatsen

Tilbuddet bygger på erfaringer fra et projekt, som Videncenter om handicap gennemførte med 24 PTSD-ramte veteraner fra 2015-2017. Projektet ”Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv” viste, at en individuel indsats kan være afgørende for at skabe rutiner og orden i hjem og hverdag for veteraner med PTSD, herunder at løse forskellige praktiske udfordringer samt at aflaste og inddrage pårørende i det omfang, det synes naturligt og ønskværdigt.

Erfaringerne fra projektet er samlet i hæftet: Bedre hverdag for veteraner med PTSD

Læs også om indsatsen i debatindlæg fra Thore Clausen, sekretariatrschef i Soldaterlegetet.

Indsatsen blev samtidig evalueret af forskere fra Institut for Antropologi på Københavns Universitet, som udarbejdede en rapport, der kortlægger udfordringer, styrker og svagheder ved projektet. Rapporten konkluderer, at projektet har hjulpet deltagerne med at få mere styr på hverdagen.

23 af 24 deltagere havde fået et bedre hverdagsliv, og 14 af 24 var kommet tættere på arbejdsmarkedet. En ny status 14 måneder senere blandt de jyske deltagere viste, at 11 ud af 12 havde en fungerende hverdag med realistiske mål, sociale relationer og forskellige redskaber til at håndtere PTSD’en, når den dukker op. 8 af de 12 var startet i job, uddannelse eller andre beskæftigelsesrettede aktiviteter, og 6 deltog regelmæssigt i idræt i fritiden.

Læs evalueringsrapporten 'Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv'

Film: Veteraner fortæller om PTSD

Hør her veteranerne Mikkel, Kristian, Heine og Frank fortælle om deres hverdagsliv før, under og efter deltagelse i projektet 'Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv'.

Du kan også læse tre casehistorier fra projektet her.