""

Litteratur

Her finder du samlet noget af den bedste, aktuelle litteratur om uddannelse for mennesker med handicap. Du kan altid henvende dig til os for mere viden om litteratur.

(Senest opdateret feb. 2022).

Bedre vilkår for studerende med funktionsnedsættelser - Afrapportering fra Arbejdsgruppen for studerende med funktionsnedsættelser
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, 2022
En uafhængig arbejdsgruppe under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen præsenterer en databaseret kortlægning og fælles erfaringsopsamling, som identificerer udfordringer og  initiativforslag ift. at skabe øget lighed for mennesker med handicap på videregående uddannelser.
Læs mere om undersøgelse og download den fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside

Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne. Hovedrapport.
Danmarks Evalueringsinstitut, 2021
Rapporten formidler de samlede resultater af en evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne. Rapporten indeholder resultaterne af en registerundersøgelse samt interviewundersøgelser med fokus på hhv. de fagprofessionelles og elevernes perspektiv.
Læs mere om evalueringen og download den på Danmarks Evalueringsinstituts hjemmeside

Ligebehandling af elever med handicap på erhvervsskoler
Institut for Menneskerettigheder, 2020
På baggrund af registerdata kortlægger rapporten gruppen af elever med handicap på erhvervsuddannelser. Bl.a. ses der på elevernes mulighed for at få praktikplads og deres mønstre i forhold til frafald og gennemførelse. Rapporten undersøger også, hvordan retten til inklusion og ligebehandling er beskyttet i de gældende regelsæt.
Læs mere om undersøgelse og download den på Institut For Menneskerettigheders hjemmeside

Nødvendigt for nogle, godt for alle - en undersøgelse af vilkår for studerende med funktionsnedsættelser på lange og mellemlange videregående uddannelse
Tænketanken Perspektiv, 2019
Undersøgelsen viser, hvordan unge med handicap på mellemlange- og lange videregående uddannelser oplever at være studerende, og den bygger på såvel en spørgeskemaundersøgelse samt interviews.
Læs mere om undersøgelsen og download den på Sammenslutningen af Unge Med Handicaps hjemmeside

STU Benchmarkanalyse
Epinion, 2019
Denne analyse har fokus på kommunernes arbejde med at fastholde elever på STU og understøtte, at de kommer godt videre. I tillæg til analysen er der desuden udarbejdet et best practice katalog.
Læs mere om analysen og download den med Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med funktionsnedsættelser
VIVE, 2020
Rapporten har fokus på at udvikle en metode til at afgrænse grupper af børn og unge med funktionsnedsættelser og følge deres uddannelsesresultater og –mønstre, herunder overgang til ungdomsuddannelse. Rapporten bygger bl.a. på en registerbaseret undersøgelse.
Læs mere om undersøgelsen og download den på VIVEs hjemmeside

Ungdomsuddannelser – Skal være for alle
Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), 2020
Undersøgelsen viser, hvordan unge med handicap oplever livet på ungdomsuddannelser. Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt unge med handicap.
Læs mere om undersøgelsen og download den på Sammenslutningen af Unge Med Handicaps hjemmeside

 Unge med diagnoser har svær start på uddannelseslivet
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2021
Analysen viser med udgangspunkt i registerdata sammenhænge mellem diagnoser, og hvordan man klarer sig i forhold til at opnå en uddannelse.
Læs mere om analysen på Arbejderbevægelsens Erhvervsråds hjemmeside

Vidensafdækning overgange ifm. ungdomsuddannelser for unge med handicap
Pluss Leadership, Realize og VIA University, 2020
Undersøgelsen identificerer fem kerneelementer, der er centrale ift. at give støtte til unge med handicap i overgangen til ungdomsuddannelser, på baggrund af et litteraturstudie og en praksisafdækning.
Læs mere om undersøgelsen og download den på Socialstyrelsens hjemmeside

Spørg os

Vil du vide mere om fritidsliv for mennesker med handicap? Så er du meget velkommen til at skrive til os her.