Bedre SPS: Nye udgivelser giver input til arbejdet med specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelser

RAPPORT

Praksisnær håndbog og erfaringer fra udviklingsarbejde på otte skoler giver inspiration til den lokale SPS-indsats ift. opsporing, kobling til undervisning og praktik.

Med udgangspunkt i hovedudfordringer, der fremgår af EVAs evaluering af SPS på ungdomsuddannelser fra 2021, har otte skoler udviklet indsatser og redskaber, der kan styrke:

 • Opsporing og afdækning af støttebehov med henblik på at skabe den gode overgang for SPS-elever og få dem hurtigt i gang med den rette støtte på deres ungdomsuddannelse.
 • Kobling mellem individuel støtte og almen undervisning med henblik på at sikre, at SPS-elever får størst muligt udbytte af støtten i kobling til den almene undervisning.
 • SPS i forbindelse med praktik på erhvervsuddannelserne med henblik på understøtte, at flere SPS-elever med psykiske funktionsnedsættelser kommer i ordinær praktik og får relevant støtte, mens de er i praktik.

I det nedenstående beskrives kort de tre fokusområder på baggrund af Danmarks Evalueringsinstituts erfaringsopsamling samt inspiration til konkrete indsatser, der kan styrke indsatsen på hver af områder, fra Rådgivnings- og støttecenteret håndbog:

Opsporing og afdækning af støttebehov
Skolerne har arbejdet med at styrke opsporing og afdækning af støttebehov gennem udvikling af klare procedurer for SPS-arbejdet, der kan tydeliggøre rammer, roller og ansvarsfordeling, og gennem information om SPS til alle relevante medarbejdere og særligt undervisere samt ved at informere samtlige elever om muligheden for SPS inden de starter på skolen (Danmarks Evalueringsinstitut, 2022). Håndbogen beskriver følgende konkrete indsatser:

 • Overleveringsmøde
 • Introsamtaler
 • Afdækning af støttebehov
 • Varetagelse af den specialpædagogiske støtte (Rådgivnings- og støttecenteret, 2022).

Kobling mellem individuel støtte og almen undervisning
Skolernes arbejde med at skabe en god kobling mellem støtte og undervisning har fokus på at systematisere og formaliserer samarbejdet mellem støttegiver og undervisere og klæde underviserne på til at understøtte SPS-elever i den almene undervisning (Danmarks Evalueringsinstitut, 2022). Håndbogen beskriver følgende konkrete indsatser:

 • Studiestøtte givet i den almene undervisning
 • Sparring støttegivere imellem
 • SPS på hold
 • Åbenhed om studiestøtteforløb
 • Opkvalificering af undervisere (Rådgivnings- og støttecenteret, 2022).

SPS i forbindelse med praktik på erhvervsuddannelserne
Fælles for skolernes arbejde med at styrke SPS i praktikker er fokus på at klæde relevante målgrupper bedre på til at understøtte praktikken og på at etablere samarbejder, der kan kvalificere skolens arbejde med SPS (Danmarks Evalueringsinstitut, 2022). Håndbogen beskriver følgende konkrete indsatser:

 • Opmærksomhed på systematik, herunder procedurer og modeller for udmøntning
 • Informationssamtale med oplæringssted
 • Drøftelse om individuelle tilrettelagte oplæringsforløb
 • Opstartsmøde med elev, støttegiver og virksomhed
 • Etablering af møder ml. virksomhed, lærling og støttegiver fra skolen
 • Afsluttende møde med elev, virksomhed og støttegiver på skolen
 • Forløbsbeskrivelse som en aktiv evalueringsmodel (Rådgivnings- og støttecenteret, 2022).

Udbytte og professionalisering af SPS-arbejdet
Erfaringsopsamlingen viser samlet set, at skolerne generelt oplever at have fået udbytte af deltagelse i forløbene, men at det endnu er for tidligt at samle op på, om aktiviteterne har ført til de ønskede forandringer. Det kan dog ses, at deltagelsen har bidraget til en styrket professionalisering af SPS-arbejdet, hvor skolerne bl.a. har anvendt følgende tiltag:

 • Faste møder fx med fokus på overlevering af viden om elever (fx blandt støttegivere eller mellem støttegivere og undervisere)
 • Fælles redskaber (fx til afdækning af støttebehov eller i forbindelse med overlevering af elever fra afgivende til modtagende institutioner)
 • Interne procesdokumenter (fx drejebøger, der beskriver rollefordeling ifm. praktikken)
 • Kompetenceudvikling (fx af støttegivere, undervisere eller praktikansvarlige)
 • Oprettelse af netværk (fx mellem aktører i skole og kommune med henblik på at styrke kendskab og koordinering af de støttemuligheder, der findes til de unge i målgruppen)
 • Eksternt rettet informationsmateriale (fx foldere til relevante aktører vedr. SPS i praktikken)
 • Nye praksisser (fx udvidet hjælp til at skrive praktikansøgninger eller besøg på praktiksteder) (Danmarks Evalueringsinstitut, 2022).

Download udgivelserne her:

Bedre SPS til elever med psykiske funktionsnedsættelser – Erfaringsopsamling fra systematiske forløb på otte ungdomsuddannelser. Danmarks Evalueringsinstitut 2022

Inspirationsmateriale til fagprofessionelles arbejde med specialpædagogisk støtte – en praksisnær håndbog til arbejdet med SPS til elever med psykiske funktionsnedsættelser i ungdomsuddannelserne. Rådgivnings- og støttecentret 2022

Mere viden:

Se i øvrigt også den omfattende evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne, der udkom i 2021 og er udarbejdet af Dansk Evalueringsinstitut