Evaluering viser opbakning til FGU, men også en række udfordringer

RAPPORT

Andel delrapport af evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU sætter fokus på implementeringen af FGU.

Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af FGU viser, at det er meget forskelligt, hvordan skolerne har grebet implementeringen af FGU an, og hvad status på implementeringen er. De 15 didaktiske principper for FGU opleves grundlæggende som meningsfulde, men evalueringen viser dog også, at der fortsat ligger udviklingsarbejde i at udfolde og konkretisere principperne.

Rammer og ressourcer opleves i vid udstrækning som utilstrækkelige, og der peges bl.a. på finansieringsmodellen, som i vid udtrækning er baseret på et elevtaxameter, og på om midlerne opvejer de omkostninger, der er forbundet med at skabe et inkluderende læringsmiljø.

Hovedparten (69%) af eleverne er dog enige i eller meget enige i, at de er glade for at gå på FGU, og på mange skoler arbejdes, der strategisk med trivsel. Det er dog lagt fra alle. Der arbejdes også målrettet med fravær på mange skoler, men fravær opleves stadig som en stor udfordring. Faste procedure for håndtering af fravær kan være med til at forebygge fravær.

Rammevilkår
59 % af medarbejderne oplever, at der er uoverensstemmelse mellem krav og rammer og ressourcer, og 60 % af lederne oplever, at de ikke har haft de nødvendige betingelser for at lede arbejdet med at etablere FGU. Særligt organisering, ledelse og medarbejdernes kompetencer ser ud til at have betydning for skolernes implementering af de  didaktiske principper for FGU. Desuden er elevgruppen på FGU meget heterogen og i nogle henseender er mere udfordret end forventet. Der peges på, at et spørgsmål om, hvorvidt den aktuelle elevgruppe på FGU ikke matcher tilbuddet, eller om tilbuddet ikke matcher elevgruppen, står centralt.

Inkluderende læringsmiljø
Størstedelen af lederne vurderer, at de er i nogen grad (73%) eller i høj grad (12 %) er lykkes med at implementere principperne om et inkluderende læringsmiljø. 23 % af medarbejderne oplever dog, at man i mindre grad eller slet ikke er lykkes med at implementerer et inkluderende læringsmiljø, og 36 % af medarbejderne angiver, at deres tilbud i mindre grad eller slet ikke kan rumme alle elevtyper på FGU. Der peges på, at det er en udbredt oplevelse, at elevgruppens sammensætning og behov sammenholdt med medarbejdernes kompetencer og strukturelle aspekter ved FGU-konstruktionen vanskeliggør at skabe et inkluderende læringsmiljø. Samtidig er der et stykke vej ift. en tilstrækkelig understøttelse af elever med ordblindhed. 32 % af medarbejderne angiver, at ressourcerne til at skabe et ordblindevenligt miljø i mindre grad eller slet ikke er tilstrækkelige.

Desuden udtrykker medarbejdere og elever frustration over manglende mulighed for at få SPS (specialpædagogisk støtte) for FGU-elever, da der opleves et stort behov for dette ift. elever med diagnoser.

Læring i praksis
Hovedparten af lederne oplever, at det i høj (23%) eller nogen grad (65 %) er lykkedes at implementere principperne om læring i praksis. Manglende forberedelsestid og at være overladt til sig selv er nogle af de udfordringer, der opleves på skolerne, mens udarbejdelse af redskaber og strukturer ift. planlægning opleves som værdifulde. Overordnet set opleves læring i praksis at understøtte elevernes motivation og udbytte.

Struktur og progression
Arbejdet med principper om struktur og progression ser ud til i højere grad at være et stykke vej fra målet. Mere end en tredjedel af lederne oplever, at de i mindre grad eller slet ikke lykkedes med at opstille synlige læringsmål (36 %) og evaluere progression og læringsudbytte (35%). Der er dog en oplevelse af, at det er positivt at sætte fokus på elevernes progression, men også at de faglige mål ikke altid harmonere med elevgruppen og i mange tilfælde skyder over mål ift. elevens forudsætninger samtidig med, at det kan være en udfordring at balancere hensynet til faglige mål og arbejdet med sociale og personlige kompetencer.

Overgange
Der er fokus på kædeansvar ved udslusning, viser evaluering, men  samarbejdet med aftagerinstitutioner er endnu under opbygning. Der er gode erfaringer med kombinationsforløb i EUD i udslusningsperioden.

Download evalueringen her:
Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU. Anden delrapport: Implementering af FGU. Danmarks Evalueringsinstitut, 2022

Mere viden
Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU. Første delrapport: Målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats. Danmarks Evalueringsinstitut, 2021