Ny forskning viser, hvordan STU styrker deltagelse og udvikling af identitet

RAPPORT

Et nyt casestudie på STU-området viser, hvordan den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) spiller en afgørende rolle for de unges deltagelse, tilhørsforhold og identitetsdannelse i overgangen til voksenlivet.

På baggrund af et single-casestudie peger forfatterne Cecilie K. Moesby-Jensen og Inge Storgaard Bonfils, docenter ved hhv. Absalon og Københavns Professionshøjskole, på, hvordan STU’en bidrager til at bringe eleverne i en position som lærende sociale deltagere, der er anerkendte samt aktivt deltagende og bidragende i skolens praksisfællesskab.

Undersøgelsen peger herved på, hvordan uddannelsen kan spille en afgørende rolle i de unges udvikling og skabe et læringsrum, hvor de unge kan udvikle identitet, venskaber og prøve sig selv af i forskelle deltagelsespositioner.

Faktorer, der bidrager til et udviklende miljø på STU’en
Studiet viser, hvordan et solidt fokus på social deltagelse, anerkendelse og individuelle tilpasninger i klassefællesskabet, tillidsfulde lærer-elev relationer og understøttelse af deltagelse i fritidsfællesskaber og arbejde udenfor skolen er fremmende faktorer for et udviklende uddannelsesmiljø.

Et inkluderende studiemiljø
Studiet peger blandt andet på, at stærke relationelle kompetencer blandt underviserne bidrager til, at eleverne føler sig trygge og anerkendte, og derved medvirker til at styrke elevernes selvtillid ift. deltagelse i skolefællesskabet. De unges sociale deltagelse bliver også understøttet gennem en individuel og specialiseret tilgang, hvor underviserne konstant tilpasser undervisningen til de enkelte elever. En tilpasning underviserne understreger er helt afgørende for, at de unge kan være med. Samtidig viser studiet, hvordan der er fokus på at inddrage elevgruppen som aktivt bidragende ift. at udvikle færdigheder, læring og løsninger af problemer, og derved som legitime medlemmer af fællesskabet.

Deltagelse i fællesskaber med andre unge
Eleverne i studiet lægger vægt på, at man på STU’en kan få venner, og de oplever, at der er stor accept af hinanden blandt eleverne. Skolen understøtter desuden fritidsaktiviteter udenfor STU’en, der giver de unge mulighed for at deltage i fritidsfællesskaber, ligesom andre unge, og udvikle sociale færdigheder og identiteter i denne sammenhæng.

Et aktivt medborgerskab
Undersøgelsen peger desuden på, at skolens strukturer og overordnede værdier om at fremme et aktivt medborgerskab understøtter elevernes deltagelse i lokalsamfundet. Både gennem individuelt tilpasset praktik, men også gennem frivilligt arbejde og skolens værksteders samarbejde med lokalområdet. Gennem disse aktiviteter udvikler eleverne både personlige, sociale og professionelle kompetencer, og en oplevelse af at bidrage til samfundet.

Hent forskningsartiklen ’Community of Practice at a Specially Planned Youth Education School in Denmark’ her