Vidensopsamling: 6 vigtige elementer for at styrke inklusion i skolen

RAPPORT

Vidensopsamlingen om inklusion i skolen giver et overblik over udfordringer og virksomme tiltag i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber i skolen. 

Denne vidensopsamling fokuserer på inkluderende fællesskaber i skolen. Skolens fællesskaber rummer mange aspekter af både social og faglig karakter. Her er det altafgørende, at der skabes inkluderende fællesskaber, så der dannes positive erfaringer med deltagelse og en grundlæggende tro på sig selv som bidragsyder til skolens fællesskaber. Derfor er det helt centralt at dykke ned i, hvorvidt skolens fællesskaber opleves inkluderende, og hvad der kan styrke inklusion i skolen.

Videnscenter om handicap ønsker med denne vidensopsamling at fremhæve en række perspektiver, grundlæggende forudsætninger og virksomme metoder i forhold til inklusion i skolen. Med udgangspunkt i litteratur, undersøgelser og forskning om inklusion i skolen set gennem videnscentrets perspektiv, baseret på erfaring og arbejde med inklusion i skolen gennem knap 30 år, tages der udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  1. Hvilke perspektiver er der på inklusion af børn med særlige behov i skolen?
  2. Hvilke udfordringer hæmmer inklusionen?
  3. Hvilke grundlæggende faktorer skal være på plads for at fremme inklusion?
  4. Hvilke virksomme metoder og indsatser fremmer inklusionen?

Vidensopsamlingen viser, at vi langt fra er i mål med at inkludere børn med særlige behov i skolens fællesskaber. Børn med særlige behov trives dårligere i skolen og er i højere grad bekymret for, om de lykkes i skolen, hvilket er et billede, der går igen hos børnenes forældre. Samtidig peger de fagprofessionelle på, at de mangler specialpædagogiske kompetencer og bedre forudsætninger for at inkludere alle elever og tilgodese elevernes behov. Dog er der også skoler, hvor inklusionen lykkes bedre og den viden, der er kommet til de seneste 10 år, er aktualiseret i gode initiativer og elementer, der forsat kan styrke inklusionen fremadrettet.

Download vidensopsamlingen

Videnscentrets nye vidensopsamling om inklusion på skoleområdet giver et samlet overblik over status, barrierer og virksomme indsatser på området.

Læs vidensopsamlingen her

Kompleksiteten i inklusionsdagsordenen er utrolig stor og der kommer hele tiden nye perspektiver og initiativer til dagsordenen. I Videnscenter om handicap arbejder vi med initiativer og indsatser i skolen på baggrund af den viden, der er på området og som er præsenteret og nuanceret i nærværende opsamling. I nedenstående figur findes et overblik over de elementer, der er afgørende, hvis vi fortsat skal styrke inklusionen i skolen.

Vigtige elementer for at inklusionen styrkes

Der er seks elementer, som kan ses i figuren herunder, som vi peger på som værende afgørende, hvis inklusionen skal styrkes. Det er viden og metoder, organisering, forebyggelse, samarbejde, ressourcer og inkluderende mindset. Hertil er det vigtigt at understrege, at for at kunne lykkes med at styrke inklusionen er det nødvendigt, at den nationale lovgivning og kommunalpolitiske organisering af området understøtter elementerne og har et gennemgående fokus på inklusion i samtlige beslutninger og initiativer, der iværksættes.

Som udgangspunkt skal alle voksne omkring børnene have et inkluderende mindset, hvor alle børn bliver set, som dem de er og som bidragsydere til fællesskabet, med det særlige det enkelte barn bringer ind i fællesskabet. Den viden og opkvalificering undervisere efterspørger til at øge inklusion i skolen er en viden, der bør gå igen hos ledelsen. Dette skal være med til at sikre det gode samarbejde på tværs af alle aktører omkring børnene, samt muliggøre at viden og et inkluderende mindset kan praktiseres i klassen og med børnene.

Styrket inklusion i skolen 1. Viden og metoder: Metoder, materialer og viden til at fremme inklusion blandt alle aktører i og omkring skolen. 2: Organisering: Fokus på at sikre inkluderende rammer og praksis i alle lag, herunder skoleledelse, -bestyrelse, kommunalpolitisk og nationalt niveau. 3: Forebyggelse: Tidlige praksisnære initiativer og indsatser. 4: Samarbejde: Stærkt samarbejde mellem skolens aktører, herunder ledelse, fagprofessionelle, PPR, samt mellem skolen og forældre. 5: Øje for at afsætte ressourcer med henblik på at fremme inklusion, fx til opkvalificering eller tolærerordning. 6: Inkluderende mindset: Inkluderende mindset hos samtlige aktører omkring børnene.

Vidensopsamlingen om inklusion i folkeskolen kan også sendes i word-format til fx skærmlæsere. Kontakt videnscentret for at få rapporten tilsendt.

Vil du vide mere om inklusion i skolen?

Kontakt vores konsulenter på skoleområdet, hvis du vil vide mere om inklusion i skolen.

Portrætbillede af Heidi Gabriel

Heidi Gabriel

Projektleder

23 98 13 14

Portrætbillede af Karla Borup Jonsen

Karla Borup Jonsen

Konsulent

60 18 65 85