Evaluering af videnscentrets arbejde viser flotte resultater og potentiale for udvikling

NYHED
Videnscenter om handicap logo

Videnscenter om handicap fik i 2019 satspulje-midler til at gennemføre en række indsatser til mennesker med handicap. Disse indsatser er nu blevet eksternt evalueret. Evalueringen viser positivt udbytte af Videnscentrets arbejde og at der er potentiale på en række udviklingsområder.

Evalueringen har særligt fokus på tre felter, som vi i Videnscenter om handicap arbejder med; det borgernære, virksomheder og praksisfeltet i kommuner, organisationer i civilsamfundet og handicaporganisationer.

På praksisfeltet peger evalueringen blandt andet på, at Videnscenter om handicap ”understøtter en praksisnær omsætning af videnstung teori, som skaber handling i praksis og nye måder at gøre tingene på”, ligesom vi ”skubber på udviklingen af et mere helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde i praksis”.

Videnscenter om handicap skaber dermed værdi, der kan bruges i det daglige arbejde og på et mere overordnet plan hos praktikere.

I forhold til videnscentrets borgernære indsatser fortæller en af de borgere, der er blevet interviewet i forbindelse med evalueringen, følgende om sin kontakt med Videnscenter om handicap (VOH):

– Tilgangen til mig som menneske, hvor jeg bliver set, hørt og forstået. Det oplevede jeg i VOH. Og det havde jeg ikke mødt særlig meget de foregående år. Jeg følte mig derfor i live igen. Der var nogle, der troede på mig. Og de troede på, at jeg stadig havde noget at tilbyde arbejdsmarkedet. Anerkendt som menneske og med værdighed. Herudover den viden og erfaring, som VOH havde fik jeg gavn af. De kunne forklare mig kommune-sproget. Og de kunne bruge det i mødet med kommunen. Det var guld værd.

Videnscentret skaber dermed også gennem indsatser rettet direkte mod enkeltpersoner resultater for mennesker som har brug for støtte til at nå og fastholde en god hverdag med uddannelse/arbejde samt fritids- og familieliv.

Der er potentiale for udvikling

Et af de fremadrettede fokusområder, evalueringen peger på, handler om skabe en endnu tydeligere profil for Videnscenter om handicap – dvs. en klar fortælling om, hvorfor videnscentret centret er til, og hvilken værdi, vi bibringer de forskellige indsatsområder. Dette udviklingspunkt hænger også sammen med at skabe en øget synlighed om videnscentret i landskabet af organisationer på handicapområdet samt videreudvikle vores strategi for vidensformidling.

Evalueringen peger også på, at der kan arbejdes med en ”Fortsat styrkelse af det helhedsorienterede perspektiv og det tværfaglige samarbejde, hvor VOH medvirker til at udbrede modeller og metoder til tværfagligt samarbejde lokalt i kommuner og organisationer, der arbejder med mennesker med handicap.”

Endelig lægges der op til, at videnscentret medvirker til at italesætte behovet for, at få skabt endnu større systematik i dataindsamling og –opbevaringen på handicapområdet.

Vi glæder os over de konkrete forbedringspotentialer, som er byggesten til vores videre arbejde med at skabe aktivt liv og deltagelse for mennesker med handicap.