Årsberetninger, -regnskaber og vedtægter

Årsberetninger

 • Årsberetning 2022

  PDF dokument
  Download
 • Årsberetning 2021

  PDF dokument
  Download
 • Årsberetning 2020

  PDF dokument
  Download
 • Årsberetning 2019

  PDF dokument
  Download
 • Årsberetning 2018

  PDF dokument
  Download
 • Årsberetning 2017

  PDF dokument
  Download

Årsregnskaber

 • Årsregnskab 2022

  PDF dokument
  Download
 • Årsregnskab 2021

  PDF dokument
  Download
 • Årsregnskab 2020

  PDF dokument
  Download
 • Årsregnskab 2019

  PDF dokument
  Download
 • Årsregnskab 2018

  PDF dokument
  Download
 • Årsregnskab 2017

  PDF dokument
  Download

Good Governance

 • Good Governance 2024

  PDF dokument
  Download

Vedtægter

Endeligt vedtaget d. 3. november 2021

Download vedtægterne som PDF-fil her

§ 1 Fonden/den selvejende institutions navn

Fonden/den selvejende institutions navn er Videnscenter om handicap S/I (tidl.: Handicapidrættens Videnscenter).

§ 2 Fonden/den selvejende institutions hjemsted

Fondens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. Fonden/den selvejende institution er landsdækkende.

§ 3 Stifter

Fonden/den selvejende institution er den 20. april 1995 stiftet af foreningen Dansk Handicap Idræts-Forbund (nu: Parasport Danmark). Fonden/den selvejende institutions midler kan på intet tidspunkt gå tilbage til stifter.

§ 4 Grundkapital

Fonden/den selvejende institutions grundkapital udgør kr. 10.000 og er indsat på en spærret konto i fonden/den selvejende institutions navn. Der kan ikke rådes over grundkapitalen uden tilsagn fra tilsynsmyndighederne/de bevilgende myndigheder (pt. STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og Kulturministeriet. Herefter ’De bevilgende myndigheder’).

§ 5 Formål

Institutionens formål er på landsplan at indsamle, systematisere, bearbejde og formidle viden, med henblik på at fremme anvendelsen af handicapidrættens erfaringer i alle relevante sektorer i samfundet, samt at iværksætte og forestå projekter inden for beslægtede områder, herunder projekter der sigter mod at fremme handicappedes erhvervsmæssige beskæftigelse.

§ 6 Bestyrelsens sammensætning

Fonden/den selvejende institutions øverste myndighed er bestyrelsen, som består af 7 – 9 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således:

3 medlemmer udpeges af Parasport Danmark.

3 medlemmer udpeges af Danske Handicaporganisationer.

1 medlem udpeges af Kommunernes Landsforening.

Bestyrelsen skal sammensættes således, at mindst ét bestyrelsesmedlem er uafhængig af stifter.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer (jf. første afsnit) skal ske med udgangen af december måned i det år, hvor medlemmerne er på valg (i kommunale valgår). Nye bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen med virkning fra den 1. april året efter. Valgperioden er dermed fra den 1. april (året efter valgår) til den 31. marts (fire år efter). Genudpegning kan finde sted.

Bestyrelsen kan efter behov supplere sig selv med 1-2 medlemmer.

Selvsuppleringen indebærer, at bestyrelsesmedlemmerne udpeger det/de nye bestyrelsesmedlem(-mer) på det førstkommende bestyrelsesmøde efter den 1. april eller senere. Udløbet af valgperioden følger resten af bestyrelsen.

Hvis et medlem træder ud midt i en valgperiode, udpeger det relevante organ uden ugrundet ophold en afløser for den pågældende for den resterende del af udpegningsperioden.

§ 7 Konstituering og forretningsorden

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formand og næstformand vælges på skift blandt de udpegede fra Parasport Danmark og Danske Handicaporganisationer. Dette skal så vidt muligt ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, efter at udpegning er sket efter § 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8 Møder og stemmeregler

Bestyrelsesformanden er ansvarlig for, at der indkaldes til bestyrelsesmøderne og leder disse. Bestyrelsesformanden sørger for, at der afholdes bestyrelsesmøder, når det er nødvendigt, samt når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsen afholder dog mindst 4 møder om året. Møderne kan gennemføres både fysisk og som digitale møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i mødet.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutninger om ekstraordinære dispositioner, vedtægtsændringer, sammenlægning eller opløsning træffes dog med kvalificeret flertal, jf. §§ 16 og 17 nedenfor.

Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Fondens/den selvejende institution revisor deltager i bestyrelsens møder i fornødent omfang.

Bortset fra i tilfælde af inhabilitet deltager centerchefen i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 9 Protokol

Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens møder. Protokollen godkendes på mail efter hvert bestyrelsesmøde inden for 10 dage. Medlemmer, der ikke var til stede ved mødet, kvitterer for at have læst protokollen.

Et bestyrelsesmedlem eller centerchefen, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

§ 10 Bestyrelsens og centerchefens opgaver

Bestyrelsen skal varetage fonden/den selvejende institutions formål og interesser. Bestyrelsen skal desuden varetage den overordnede og strategiske ledelse, sikre en forsvarlig organisation af fonden/den selvejende institution og dennes aktiviteter, mv. og påse,

at   budgetlægning, bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med lovgivningen,

at   der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

at  bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fonden/den selvejende institutions finansielle og vigtige driftsmæssige forhold,

at   centerchefen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer,

at   kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og

at   fonden/den selvejende institution og dennes tilbud, mv. drives i overensstemmelse med nærværende vedtægter, gældende lovgivning, meddelte bevillinger, mv.

Bestyrelsen ansætter og afskediger en centerchef, som ansætter og afskediger det øvrige personale og underretter bestyrelsen herom.

Centerchefen varetager den daglige ledelse af fonden/den selvejende institutions aktiviteter og har ansvaret for den daglige drift heraf. Centerchefen skal som led heri varetage fonden/den selvejende institutions formål og interesser. Den daglige ledelse skal ske i overensstemmelse med fonden/den selvejende institutions vedtægter, gældende regler, lovgivning, meddelte bevillinger mv.

Centerchefen skal følge de retningslinjer, som bestyrelsen har givet og skal desuden sikre,

at    bogføringen sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom,

at    kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Bestyrelsen kan fastsætte centerchefens beføjelser i en ledelsesinstruks/stillingsbeskrivelse.

§ 11 Rapportering

Bestyrelsen fremsender årligt beretning over institutionens virksomhed til de bevilgende myndigheder.

§ 12 Regnskabsår, budget, årsrapport og revision

Fondens/den selvejende institutions regnskabsår følger kalenderåret/finansåret.

Den reviderede årsrapport for det foregående år fremlægges hvert år for bestyrelsen til godkendelse og underskrift.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at det af bestyrelsen godkendte budget, sendes til de bevilligende myndigheder til orientering eller godkendelse og at den reviderede og af bestyrelsen godkendte og underskrevne årsrapport sendes til de bevilligende myndigheder til godkendelse.

Bestyrelsen er ansvarlig over for bevillingsgiver for bevillingers anvendelse og overholdelse af bevillingsrammerne.

Fondens/den selvejende institution årsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor, som hvert år vælges af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§ 13 Tegningsregel og økonomiske dispositioner

Fonden/den selvejende institution tegnes af bestyrelsesformanden og næstformanden i forening, formanden i forening med centerchefen eller af næstformand og centerchef i forening.

Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til centerchefen i henhold til beslutningsprotokollat eller i ledelsesinstruks.

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post- og bankfuldmagter til centerchefen. Bestyrelsen kan også meddele prokura til centerchefen.

§ 14 Hæftelse og opgaver

For fonden/den selvejende institutions forpligtelser hæfter alene fonden/den selvejende institution med sin formue.

Klausuler på gaver til fonden/den selvejende institution skal respekteres, hvis de falder inden for fondens/den selvejende institutions formål.

§ 15 Ekstraordinære dispositioner

Bestyrelsen må kun med de bevilligende myndigheders samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden/den selvejende institution ikke fortsat vil kunne eksistere. Sådanne beslutninger kræver desuden tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 16 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan ske, hvis 2/3 af de deltagende bestyrelsesmedlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, afholdt med mindst 30 dages mellemrum, stemmer for det.

De bevilligende myndigheder skal godkende alle vedtægtsændringer, og Civilstyrelsen skal desuden godkende væsentlige vedtægtsændringer, inden de træder i kraft.

Beslutning om nedlæggelse af fonden/den selvejende institution eller sammenlægning af fonden/den selvejende institution med en eller flere andre fonde/selvejende institutioner kan ske, hvis 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på et bestyrelsesmøde, stemmer for det.

Beslutning om opløsning af fonden/den selvejende institution og om sammenlægning af fonden/den selvejende institution med en eller flere andre fonde/selvejende institutioner skal godkendes af både de bevilligende myndigheder og Civilstyrelsen. Samt af Parasport Danmark og Danske Handicaporganisationer.

Ved nedlæggelse skal institutionens eventuelle formue anvendes til beslægtede formål efter bestyrelsens bestemmelse truffet med almindelig stemmeflerhed og med godkendelse fra tilskudsmyndighederne.