Vedtægter for Videnscenter om handicap

§ 1 Navn og status

Videnscenter om handicap (tidl.: Handicapidrættens Videnscenter) er en selvejende institution, oprettet af Dansk Handicap Idræts-Forbund (nu: Parasport Danmark) den 20. april 1995 med baggrund i en finanslovsbevilling. Institutionen er landsdækkende.

§ 2 Formål

Institutionens formål er på landsplan at indsamle, systematisere, bearbejde og formidle viden, med henblik på at fremme anvendelsen af handicapidrættens erfaringer i alle relevante sektorer i samfundet, samt at iværksætte og forestå projekter inden for beslægtede områder, herunder projekter der sigter mod at fremme handicappedes erhvervsmæssige beskæftigelse.

§ 3 Bestyrelsen

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse bestående af mindst 7 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således:

3 medlemmer udpeges af Parasport Danmark.

3 medlemmer udpeges af Danske Handicaporganisationer.

1 medlem udpeges af Roskilde kommune.

Bestyrelsen kan efter behov supplere sig med 1-2 personligt udpegede medlemmer.

Bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Ved periodens udløb fungerer den siddende bestyrelse, indtil nye medlemmer er udpeget. Genvalg kan finde sted. Hvis et medlem træder ud midt i en valgperiode, udpeges en afløser for den resterende del af perioden. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Bestyrelsen mødes mindst én gang i kvartalet, og i øvrigt når formanden eller 2 medlemmer finder anledning til det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. 

Bestyrelsen delegerer i fornødent omfang kompetence til centrets leder.

Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

§ 4 Finansiering

Videnscenter om handicap modtager driftstilskud fra staten. Institutionen kan derudover modtage fondsmidler og oppebære indtægter.

§ 5 Rapportering

Bestyrelsen fremsender årligt beretning over institutionens virksomhed til de bevilgende myndigheder.

§ 6 Den daglige drift

Den daglige ledelse af Videnscenter om handicap varetages af centrets leder under ansvar overfor bestyrelsen. Lederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 7 Personale

Ansættelse og afskedigelse af personale foretages af bestyrelsen.

§ 8 Regnskab

Institutionens regnskabsår er finansåret. 

Bestyrelsen godkender centrets budget og årsregnskab. Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor og fremsendes efter bestyrelsens godkendelse til de bevilgende myndigheder. 

Bestyrelsen er ansvarlig over for bevillingsgiver for bevillingers anvendelse og overholdelse af bevillingsrammerne.

§ 9 Vedtægtsændringer 

Ændringer i vedtægterne kan ske, hvis 2/3 af de fremmødte på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, afholdt med mindst en måneds mellemrum, stemmer for det. Ændringer skal godkendes af de bevilgende myndigheder, før de træder i kraft. 

§ 10 Nedlæggelse

Nedlæggelse af institutionen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, afholdt med mindst en måneds mellemrum, stemmer for det, og beslutningen efterfølgende bekræftes af Parasport Danmark og Danske Handicaporganisationer. Ved nedlæggelse skal institutionens eventuelle formue efter bestyrelsens indstilling overdrages til et af tilskudsmyndighederne godkendt formål.

Tiltrådt af bestyrelsen den 4. marts 2019