Et højt tempo i uddannelsessystemet er én af årsagerne til unges stigende mistrivsel

RAPPORT

’Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering’ er titlen på en ny bog fra Center for Ungdomsforskning, der præsenterer resultater fra et forskningsprojekt om unges mistrivsel.

Center for Ungdomsforsknings undersøgelser om mistrivsel tegner et billede af et ungdomsliv, der er præget af højt præstations- og accellerationspres og nye udsatshedsformer. Især peges på tre faktorer, der rammesætter ungdomslivet:

  • Højt tempo i alle arenaer og særligt i uddannelsessystemet (acceleration)
  • Ensidigt fokus på præstation
  • Pres vendes indad, og løsninger søges i tilpasning af psyken.

Tendenserne drives frem af både eksplicitte forhold som fx lovgivning og digitale forhold, og implicitte strukturer og kulturer, som uskrevne normer og forventninger. Tilsammen skubber tendenserne desuden til en frygt hos de unge for at blive slynget af de sammenhænge, de indgår i, og ikke kunne hægte sig på igen.

Klassisk og ny udsathed
Der skelnes mellem klassisk udsathed, der handler om fx misbrug, fattigdom mv., og ny udsathed, der især handler om ovennævnte rammer for ungdomslivet. Den nye udsathed rammer en bredere gruppe af unge på tværs af sociale lag, og kommer til udtryk bl.a. som oplevelse af pres, stres og angst.

Forskningen viser, at mistrivsel rammer bredt blandt de unge, og at der er elementer af ny udsathed på tværs af ungegruppen. Forskningen peger dog også på en fortsat social ulighed i, hvem der rammes af mistrivsel, hvor den nye udsathed særligt rammer dem, der i forvejen er udsat.

En pointe er, at mistrivsel har forskelligt udspring og former hos forskellige grupper af unge. På baggrund af undersøgelsen identificeres fire typer mistrivselsforløb: forbigående, tilbagevendende, afgrænsede og tilbagevendende forløb, og det understreges, at det er vigtigt at være opmærksom på disse forskelle i forhold til, hvordan man skal sætte ind.

Læs mere om bogen her

 

Læs også Videnscenter om handicaps artikel, der giver et overblik over, hvilken stigning, der er sket i antallet af unge, som trives dårligt og unge med psykiatriske diagnoser.

Find artiklen ‘Flere og flere unge trives dårlig’ her