Vidensopsamling om uddannelse og unge med handicap giver et samlet overblik over status, barrierer og virksomme indsatser

RAPPORT

Eksisterende viden om unge med handicap på uddannelsesområdet i Danmark er nu blevet samlet i én rapport. Videnscentrets litteraturkortlægning giver blandt andet overblik over udfordringer i forhold til at inkludere unge med både fysiske og psykiske handicap i undervisningen og de sociale fællesskaber på uddannelserne.

Videnscenter om handicap udgiver i dag en ny vidensopsamling, der kortlægger, hvordan det står til på uddannelsesområdet for unge med handicap, hvilke barrierer der er, og hvilke virksomme indsatser, der kan bidrage til at unge med handicap i højere grad trives og kan gennemføre en uddannelse.

Der er sket en relativ og væsentlig stigning i beskæftigelsen for mennesker med handicap samlet set de senere år med højkonjunktur frem mod Corona-krisen. Siden 2012 er beskæftigelsesforskellen mellem mennesker med og uden handicap faldet ca. 8 procentpoint fra 34,6 pct. til 26,4 pct.

Kortlægningen bygger på en gennemgang af litteratur om uddannelse for unge med handicap i Danmark, og den viser, at unge med handicap på en række områder er dårligere stillet end andre unge, når det kommer til både uddannelsesniveau og trivsel. Unge med handicap opnår i markant lavere grad såvel en ungdomsuddannelse som en kompetencegivende uddannelse end andre, og de har et højere frafald. Særligt unge med psykiske handicap trives dårligere end andre.

Nogle af de udfordringer, der møder de unge på uddannelserne, handler om at læringsmiljøerne ikke er gode nok til at inkludere unge med handicap, ligesom det halter med at understøtte målgruppens deltagelse i de sociale fællesskaber i og uden for undervisningen.

Behov for at arbejde med inkluderende læringsmiljøer og sociale fællesskaber

For at give unge med handicap bedre muligheder for at gennemføre deres uddannelse er der behov for at kigge nærmere på både de studiemæssige rammer og støttemuligheder.

Den nye vidensopsamling viser, at der blandt mange undervisere ikke er fokus på kollektivt inkluderende læringsmiljøer og at tilrettelægge undervisningen anderledes, når unge med handicap deltager.

– Når vi samtidig kan se, at unge med handicap oplever en manglende forståelse fra både undervisere og andre unge, har vi en væsentlig udfordring. Der er behov for at styrke uddannelsernes arbejde med at skabe et differentieret læringsmiljø og en mere rummelig kultur, siger udviklings- og analysekonsulent Janina Gaarde Rasmussen, der står bag udarbejdelse af kortlægningen.

Ny vidensopsamling

Videnscentrets nye vidensopsamling om uddannelse og unge med handicap giver et samlet overblik over status, barrierer og virksomme indsatser på området.

Læs vidensopsamlingen her

I relation hertil viser kortlægningen et behov for at skabe bedre muligheder for unge med handicap i forhold til at deltage i de sociale fællesskaber både i undervisningen, i sociale aktiviteter og udvalg. Her kan fx peerindsatser, som er rettede mod at styrke relationerne mellem de studerende, spille en vigtig rolle.

Undervisningsmiljøet og de sociale fællesskaber er dog ikke de eneste steder, der kan sættes ind, hvis vi skal skabe bedre muligheder for unge med handicap på uddannelsesområdet. Kortlægningen peger således på en række andre områder, hvor litteraturafdækningen viser, at der er brug for at gøre mere, hvilket er illustreret i figuren i toppen af denne artikel.

Download vidensopsamlingen som word-fil

Download vidensopsamlingen “Uddannelse og handicap” her.

Model der kortlægger hvordan uddannelse til unge med handicap kan styrkes - otte tiltag med tilhørende forklaring - Inkluderende læringsmiljøer --> styrke inkluderende læringsmiljøer samt ift. trivsel og fastholdelse - Støtte: Kompetenceudvikling til fagprofessionelle samt mulighed for at trække på specialiseret viden om handicap - Sociale fællesskaber: Understøtte deltagelse i sociale fællesskaber i og uden for undervisningen - Fysisk tilgængelighed: Fokus på tilgængelighed og universelt design - Overgange: Brobygning og tidlig indsats ift. at få støtte ved overgang til uddannelse og job. - Fleksibilitet: Fleksibilitet og økonomisk sikkerhed ved dispensation. Muiighed for at pause handicaptillæg - Administration: Lette administrative procedurer og sagsbehandlingstider - Vedledning: Opsporing og proaktiv vejledning. Øge vejlederes viden om uddannelse og handicap