Ny undersøgelse: Brugerperspektiver på fremtidens beskæftigelsesindsats for mennesker med handicap

Ny undersøgelse af borgere med handicap og danske arbejdsgiveres erfaringer og ønsker til beskæftigelsesindsatsen viser, at indsatsen i dag har nogle grundlæggende udfordringer og ikke støtter ledige med handicap og arbejdsgivere tilstrækkeligt. Undersøgelsen peger derfor på tre grundlæggende anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats.

Videnscenter om handicap har i samarbejde med Dansk Handicap Forbund (DHF) og Sammenslutning af Unge med Handicap (SUMH) i perioden november 2023 til april 2024 gennemført en undersøgelse af behov og ønsker til fremtidens beskæftigelsesindsats for mennesker med handicap. Det har vi gjort gennem en grunddig inddragelse af både borgere med handicap og arbejdsgivere med afdækning af disse brugergruppers erfaringer med den nuværende beskæftigelsesindsats og ønsker og behov til fremtidens indsats på området.

Baggrund for undersøgelsen
Konteksten for undersøgelsen er, at beskæftigelsesindsatsen i Danmark står over for betydelige forandringer, da regeringen planlægger en omfattende omlægning af indsatsen og har nedsat en ekspertgruppe til at komme med anbefalinger. De varslede ændringer rejser spørgsmålet om, hvordan mennesker med handicap vil blive påvirket på beskæftigelsesområdet. Selvom der er sket betydelige fremskridt de seneste 15-20 år, især under gode økonomiske forhold, er det stadig uklart, om de kommende ændringer vil fremme eller hæmme den positive udvikling. Mens ændringerne kan åbne døre for at forbedre beskæftigelsesindsatsen, er der også risiko for, at behovene og erfaringerne hos mennesker med handicap ikke bliver tilstrækkeligt adresseret, især med manglende viden og store lokale variationer i kommunernes tilgang til beskæftigelse for denne gruppe.

Borgere og arbejdsgivere peger i samme retning
Undersøgelsen viser, at der er stor fællesmængde i borgernes og arbejdsgivernes oplevede udfordringer og ønsker til ændringer i fremtidens beskæftigelsesindsats. Både borgere og arbejdsgivere føler, at den eksisterende indsats mangler forståelse og støtte, mens jobcentrene ikke altid formår at imødekomme borgernes behov og forstå virksomhedernes krav. Der er et presserende behov for en mere integreret tilgang, der ikke blot tager højde for individuelle behov, men også for virksomhedernes rekrutteringskrav. Både borgere og arbejdsgivere efterspørger mere systemguidance og enklere processer, samt en stærkere bro til det bredere arbejdsmarked for mennesker med handicap.

Anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats
I lyset af disse udfordringer formulerer undersøgelsen tre centrale anbefalinger for fremtidens beskæftigelsesindsats:

1. Behovsstyret indsats:
Det er nødvendigt at skabe en mere individuel tilgang til beskæftigelsesindsatsen. Dette indebærer dialogbaseret screening og fleksibel støtte, der tager hensyn til den enkeltes situation i stedet for at basere sig på faste ydelsesgrupper. En mere fleksibel organisering af jobcentrene, der fokuserer på behov frem for ydelser, vil ikke blot øge effektiviteten, men også skabe bedre matchninger mellem borgere med handicap og arbejdsgivere.

2. Styrket samarbejde med arbejdsgivere: 
Der er behov for et paradigmeskift i samarbejdet mellem beskæftigelsesindsatsen og virksomhederne. Samarbejde bør prioriteres frem for kunde-leverandør-forhold, og der bør opbygges langsigtede partnerskaber med virksomhederne. Dette kræver skærpet kompetencer hos jobcentrene, herunder stærke kommunikationsfærdigheder og solid viden om arbejdsmarkedet. Fleksible rammer og tydelige processer er nødvendige for at imødekomme virksomhedernes behov. Derudover bør jobformidlerrollen styrkes gennem mini-teams eller makkerskaber for at sikre en helhedsorienteret støtte til borgeren gennem hele beskæftigelsesforløbet.

3. Skabelse af nye jobmuligheder og øget jobmobilitet:
Beskæftigelsesindsatsen bør prioritere målrettede jobsøgningskurser og styrke job carving-tilgangen i samarbejde med arbejdsgivere. Der bør også være øget fokus på støtte til onboarding og fastholdelse, herunder øget rådgivning til ansættende ledere og et beredskab for outplacement for dem, der ønsker nye udfordringer. Disse tiltag vil bidrage til at skabe et mere inkluderende og bæredygtigt arbejdsmarked for mennesker med handicap.

De tre anbefalinger taler ind i både de bredere rammer for beskæftigelsesindsatsen men også der nødvendige faglige fokus og de kompetencer, der skal udvikles indsatsen. Vores undersøgelse og anbefalinger indikerer klart, at en mere målrettet indsats vil gøre en forskel for både borgere og arbejdsgivere – men også økonomisk for kommunerne, som i dag bruger mange ressourcer på processer, der ikke imødekommer borgernes eller arbejdsgivernes reelle behov.

Vi ved, at der er mange gode initiativer rundt omkring i landets jobcentre, som bidrager positivt til at øge beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap. Det er afgørende, at fremtidens beskæftigelsesindsats fortsat styrker disse initiativer og fastholder det politiske fokus på mennesker med handicap, selv når der sker ændringer i kommunernes rammer.

Find undersøgelsen her

Rapporten giver et indblik i borgere og arbejdsgiveres identificerede udfordringer og anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap.

Gå til rapporten her