Videnscenter om handicap og Den Sociale Investeringsfond går i “tænkeboks”: Hvordan kan sociale investeringer skabe bedre muligheder og støtte til mennesker med handicap?

Der er mange uforløste potentialer i at foretage sociale investeringer på handicapområdet. Det er Den Sociale Investeringsfond og Videnscenter om handicap ikke i tvivl om. Parterne er derfor gået sammen om at undersøge potentialerne for investeringer nærmere.

Mange mennesker med handicap står uden for samfundets fællesskaber. Det udfordrer deres livskvalitet og øger risikoen for ensomhed. Videnscenter om handicap og Den Sociale Investeringsfond ser begge et stort potentiale for øget deltagelse og styrkede tilbud for mennesker med handicap. Derfor er de gået sammen om at afsøge mulighederne for at foretage sociale investeringer på handicapområdet.

Sociale investeringer og deltagelse

Den Sociale Investeringsfond blev til som en del af satspuljeaftalen for 2018. Fonden arbejder med at foretage såkaldte sociale effektinvesteringer, hvor det helt overordnede mål er at levere en dobbelt bundlinje. Sociale investeringer skal nemlig både skabe menneskelige og samfundsmæssige resultater. Det er aftalepartierne bag fonden, som hvert år beslutter, hvilke temaer der skal arbejdes med. Lige nu er det udsatte børn og unge, arbejdsmiljø, mennesker i risiko for livsstilsygdomme, trivsel og arbejdsmarkedet. Midlerne i fonden er delt i en udviklingsfond på 28 mio. kr. og en investeringsfond på 50 mio.

I samarbejdet er det blevet tydeligt, at handicapperspektivet i høj grad allerede findes i flere af investeringsfondens projekter. Alligevel vil partnerne i samarbejdet mere målrettet afsøge mulighederne for at skabe øget deltagelse for mennesker med handicap. Netop deltagelse er kernen i Videnscenter om handicaps arbejde. Deltagelse forstås her som et relationelt begreb, som består af en funktion imellem en persons tilstedeværelse i en social situation på den ene side og dennes aktive involvering på den anden. Den aktive involvering kan variere fra situation til situation og fra menneske til menneske og skal således forstås bredt.

Går i ”tænkeboks”

Igennem foråret 2024 afholdte parterne i fællesskab to såkaldte ”tænkebokse”, hvor forskellige videnspersoner tog del i diskussionen. Den første ”tænkeboks” blev afholdt den 30. april, og her var udgangspunktet spørgsmålet om, hvordan man kan tænke i sociale investeringer som et af de redskaber, der kan bidrage til en positiv udvikling på handicapområdet. Formålet var at komm interessante temaer, områder og målgrupper nærmere. Den 30. maj afholdtes den anden ”tænkeboks”, hvor deltagerne mere konkret bidrag med forslag til konkrete investeringer under overskrifterne: Skolevægring, børn og unge i specialtilbud, voksne udenfor arbejde og uddannelse samt voksne på bosteder/i beskyttet beskæftigelse.

”Der er brug for god tid til at debattere, hvor sociale effektinvesteringer giver bedst mening på handicapområdet” fortæller Videnscenter om handicaps direktør Dorte Nørregaard. ”Området er komplekst, og der er mange hensyn at tage,” supplerer Camilla Bjerre Damgaard, som er fondschef i den Sociale Investeringsfond. Begge parter fortæller at tænkeboksene har givet meget ny viden og glæder sig til det fremadrettede samarbejde.