Nyt fokusområde: Udfordringer for studerende med handicap løses ikke alene med individuelle støtteordninger

NYHED

Indsatsen for unge med handicap på videregående uddannelser er i dag primært individuelt rettet gennem støtteordninger som SPS (socialpædagogisk støtte). Individuel støtte er meget vigtig og ofte helt afgørende for at unge med handicap kan tage en uddannelse, men det kan ikke stå alene. Der er behov for et nybrud, hvor der også i langt højere grad er opmærksomhed på og muligheder for at skabe mere inkluderende studiemiljøer. Derfor har Videnscenter om handicap valgt at sætte fokus på dette i den kommende tid.

Andelen af studerende med registrerede funktionsnedsættelser (studerende, der får SPS og/eller handicaptillæg) på videregående uddannelser udgjorde 11 pct. i 2020, svarende til et antal på 29.108. Dette er en markant stigning fra 3 pct. i 2010 (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, 2022). Samtidig ved vi, at der bliver flere og flere unge, som mistrives (Sundhedsstyrelsen, 2021). Denne stigning opleves naturligvis på uddannelsesstederne, hvor undervisere fortæller, at de i stigende grad møder en meget heterogen gruppe af studerende, hvor mange har særlige behov eller mistrives. Dette udfordrer underviserne, der oplever udfordringer med at organisere undervisningsforløb, som alle får tilstrækkeligt udbytte af og oplever sig som en del af.

Vi ved også fra undersøgelser, at studerende med funktionsnedsættelser oplever større frafald, lavere trivsel og tilhørsforhold på studiet, de vurderer læringsmiljøet lavere og oplever i højere grad sig udelukket fra studiefællesskabet, ligesom de oplever, at undervisningen og undervisningsmaterialer ikke er tilgængelige (RUC et al., 2021; Tænketanken Perspektiv, 2019; Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, 2022; Videnscenter om handicap, 2022; Wulf-Andersen et al., 2023).

Disse udfordringer knytter sig i høj grad også til studiemiljøet. Der er derfor behov for initiativer, der i højere grad gør det muligt for studerende med handicap at deltage i de faglige og sociale aktiviteter og fællesskaber, fx:

  • Understøttet studiegruppearbejde, hvor der er plads til alle
  • Studiestart, hvor der er forskellige muligheder for at socialisere med hinanden
  • Undervisningsmaterialer, der er tilgængelige også for studerende med handicap.

Et mere inkluderende studiemiljø med flere forskellige muligheder for at deltage, vil desuden også kunne komme alle studerende til gavn. Det, der er ’nødvendigt for nogle’, kan også være ’godt for alle’.

Se artikel om Universelt Design

Videnscenter om handicap sætter fokus på inkluderende studiemiljøer med række af samarbejdspartnere
Videnscenter om handicap ønsker at bidrage til, at der i højere grad kommer opmærksomhed på at inklusion af studerende med handicap på videregående uddannelser kræver en målrettet indsats for at skabe inkluderende studiemiljøer, hvor studerende får bedre muligheder for at deltage i faglige og sociale aktiviteter. Dette er en indsats, der ikke alene kan løses af fx støttefunktionerne på uddannelserne eller af underviserne, men kræver at hele organisationen understøtter indsatsen.

Der er også behov for at samle og udvikle viden og ikke mindst praksisrettede metoder og redskaber, der kan anvendes i dette arbejde. Derfor har videnscentret valgt inkluderende studiemiljøer som fokusområde i den kommende periode.

Vi har blandt andet indgået samarbejde med Københavns Erhvervsakademi, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Roskilde Universitet om dette arbejde samt en ekspertgruppe, der består af centrale vidensaktører fra: Studenterrådgivning, Støtte- og Rådgivningscentret på Århus Universitet, Studielivsforskere fra RUC, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Sammenslutningen af Unge Med Handicap, Danske Handicaporganisationer og Danske Studerendes Fællesråd.

Vi vil løbende informere om resultater af arbejdet her i nyhedsbrevet og på vores webside.